ఈ చెట్టు ఉంటే దానికింద లంకె బిందెలు ఉన్నట్లే..లంకెబిందెలు ఉన్నాయని తెలిపే 4 గుర్తులు ! Fast Telugu News

No comments

Powered by Blogger.